پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

علیرضا هادی پور

دانشجوی دکترای تخصصی- ریاضیات کاربردی

عضو هیات علمی  

رزومه

حسین دهقانی راینی

دانشجوی دکترای تخصصی- ریاضیات محض

عضو هیات علمی

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0