پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

علیرضا غفاری

دکترای تخصصی -معماری

عضو هیات علمی  

رزومه

محمد مهدی مهران

دکترای تخصصی -معماری

عضو هیات علمی

رزومه

علی کامیاب دانشجوی دکترای تخصصی -معماری

عضو هیات علمی  

رزومه

مریم مهریزی دانشجوی دکترای تخصصی

عضو هیات علمی

رزومه


 

وحید شریفی

دانشجوی دکترای تخصصی -عمران سازه

عضو هیات علمی  

رزومه

 


مهدیه فرحبخش دانشجوی دکترای تخصصی- معماری-مدیریت شهری

عضو هیات علمی

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0