پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

ملیکه بهشتی فر

دکترای تخصصی مدیریت دولتی

عضو هیات علمی (دانشیار)

رزومه

حمید حسینی نوه

دانشجوی دکترا مدیریت دولتی

عضو هیات علمی

رزومه

محمد ضیاءالدینی

دکترای تخصصی مدیریت دولتی

عضو هیات علمی

رزومه

فاطمه السادات رباطی

دکترای  تخصصی مدیریت آموزشی

عضو هیات علمی

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0