پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

محسن صفریان

دانشجوی دکترای تخصصی کشاورزی ( بیماری -شناسی)

عضو هیات علمی  

رزومه

فاطمه حسن زاده

دکترای تخصصی کشاورزی ( بیماری -شناسی)

عضو هیات علمی

رزومه

مهدیه رستمی دکترای تخصصی کشاورزی ( بیماری -شناسی)

عضو هیات علمی

رزومه


نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

محمد رضا حسنی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی(حشره  شناسی)

عضو هیات علمی  

رزومه

زهرا شیبانی

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی(حشره  شناسی)

عضو هیات علمی

رزومه

نجمه عظیمی زاده

دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی(حشره  شناسی)

عضو هیات علمی

رزومه


نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

حمید محمدی

دکترای تخصصی- مهندسی کشاورزی(باغبانی)

عضو هیات علمی  

رزومه

فرشته کامیاب

دکترای تخصصی- مهندسی کشاورزی(باغبانی)

عضو هیات علمی

رزومه


نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

حمید یزدانپناه

دکترای تخصصی-مهندسی کشاورزی (زراعت) 

عضو هیات علمی  

رزومه

حجت صفری کمال آباد

دانشجوی دکترای تخصصی-کشاورزی (زراعت) 

عضو هیات علمی

رزومه


نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

محمد رضا حسینی پور

دکترای تخصصی-اقتصاد کشاورزی

عضو هیات علمی  

رزومه


نام

مدرک تحصیلی

سمت

رزومه

فرزانه احمدی 

دکترای تخصصی - مهندسی کشاورزی (بیوتکنولوژی  گیاهی)

عضو هیات علمی  

رزومه


مژگان مسعودی

دکترای تخصصی شیمی آلی

عضو هیات علمی  

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0