پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سید مهدی احمد موسوی
دکترای تخصصی در حقوق جزا و جرم شناسی 
عضو هیات علمی

رزومه

مسعود باقری
دکترای تخصصی در حقوق جزا و جرم شناسی 
عضو هیات علمی

رزومه

حسین اسلامی
دکترای تخصصی در حقوق جزا و جرم شناسی 
عضو هیات علمی

رزومه

 


پونه طبیب زاده
دکترای تخصصی حقوق روابط بین الملل
عضو هیات علمی

رزومه

محمدحسین رمضانی قوام آبادی
دکترای تخصصی حقوق
عضو هیات علمی

رزومه


نام
مدرک تحصیلی
سمت

رزومه

امان الله علیمرادی
دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق خصوصی
ریاست دانشگاه

رزومه

عبدالمهدی حیدری
دکترای تخصصی حقوق خصوصی
عضو هیات علمی

رزومه


علی باقری زاده
دکترای تخصصی علوم سیاسی
عضو هیات علمی

رزومه

ابراهیم انوشه
دکترای  تخصصی علوم سیاسی
عضو هیات علمی

رزومه

خسرو وفایی سعدی
دکترای تخصصی علوم سیاسی
عضو هیات علمی

رزومه


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0