پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد سازمانی

واحد پدر

عنوان پست

واحد ریاست

 

ریاست دانشگاه

معاونت آموزشی

واحد ریاست

معاون آموزشی

معاونت اداری و مالی

واحد ریاست

معاونت اداری و مالی

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

رییس امور مالی

روابط عمومی

واحد ریاست

کارشناس روابط عمومی

واحد حراست

واحد ریاست

رییس حراست

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی(امتحانات و ثبت نام)

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کارشناس امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

رییس آموزش

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

کاردان امور آموزشی

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

بایگان

کارگزین هیئت علمی

معاونت آموزشی

کارگزین هیت علمی

معاونت پژوهشی

واحد ریاست

معاون پژوهشی

اطلاعات،آمار و رایانه

معاونت پژوهشی

کارشناس اطلاعات،آمار و رایانه

اطلاعات،آمار و رایانه

معاونت پژوهشی

کارشناس خدمات ماشینی

اطلاعات،آمار و رایانه

معاونت پژوهشی

کارشناس شبکه

کتابخانه

معاونت پژوهشی

کارشناس امور کتابداری

کتابخانه

معاونت پژوهشی

کارشناس امور کتابداری

آزمایشگاه

معاونت پژوهشی

کارشناس آزمایشگاه

صندوق رفاه دانشجویان

معاونت اداری و مالی

رییس صندوق رفاه

صندوق رفاه دانشجویان

معاونت اداری و مالی

حسابدار صندوق رفاه

واحد اداری بخش اداری

معاونت اداری و مالی

رییس امور ادرای

دبیرخانه و بایگانی

واحد اداری بخش اداری

مسئول دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه و بایگانی

واحد اداری بخش اداری

ماشین نویس

کارگزینی

واحد اداری بخش اداری

کارگزین کارکنان

تدارکات

واحد اداری بخش اداری

متصدی تدارکات

انبار

واحد اداری بخش اداری

انباردار

انبار

واحد اداری بخش اداری

انباردار

انتظامات

واحد حراست

سرنگهبان

انتظامات

واحد حراست

نگهبان

خدمات

واحد اداری بخش اداری

تلفنچی

خدمات

واحد اداری بخش اداری

راننده خودرو سبک

خدمات

واحد اداری بخش اداری

راننده خودرو سبک

خدمات

واحد اداری بخش اداری

خدمتگذار و نظافتچی

خدمات

واحد اداری بخش اداری

باغبان

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

حسابدار(دریافت و پرداخت)

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

حسابدار(صدور اسناد )

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

حسابدار(انبار و اموال)

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

حسابدار(امور شهریه)

واحد مالی بخش مالی

معاونت اداری و مالی

حسابدار امور شهریه

طرح برنامه و بودجه

معاونت پژوهشی

کارشناس طرح برنامه و بودجه

واحد پژوهش بخش پژوهش

معاونت پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

امور حقوقی

واحد ریاست

کارشناس امور حقوقی

دفتر امور فرهنگ اسلامی

واحد ریاست

مسئول دفتر فرهنگ اسلامی

دفتر امور فرهنگ اسلامی

واحد ریاست

کارشناس امور فرهنگ اسلامی

دفتر امور فرهنگ اسلامی

واحد ریاست

کارشناس امور فرهنگ اسلامی (قران و عترت)

آزمایشگاه

معاونت پژوهشی

کارشناس آزمایشگاه

اداره امور فنی و عمرانی

واحد ریاست

مدیر کل عمران

اداره امور فنی و عمرانی

واحد ریاست

کارشناس عمران(امور ساختمانی)

اداره امور فنی و عمرانی

واحد ریاست

کاردان تاسیسات

معاونت دانشجویی و فرهنگی

واحد ریاست

معاونت دانشجویی و فرهنگی

واحد دانشجویی بخش دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

رییس امور دانشجویی

واحد دانشجویی بخش دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی(رفاه)

واحد دانشجویی بخش دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس امور دانشجویی (مشمولین)

واحد دانشجویی بخش دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس امور تربیت بدنی

واحد خوابگاه

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مسئول امور خوابگاه

واحد خوابگاه

معاونت دانشجویی و فرهنگی

متصدی امور خوابگاه

واحد خوابگاه

معاونت دانشجویی و فرهنگی

متصدی امور خوابگاه

واحد دانشجویی بخش دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس امور فارغ التحصیلان

واحد آموزش بخش آموزش

معاونت آموزشی

هیات علمی

 

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0