جلسه های دفاع

جلسات دفاع رشته کامپیوتر

یادآوری : تمامی دانشجویان مقطع ارشد بایستی تا قبل از دفاع خود ،حداقل در دو جلسه دفاع پایان نامه حضور داشته باشند.

تاریخ وساعت جلسات بعد از هماهنگی با اساتید محترم اعلام می گردد.هماهنگی با استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.ضمنا فایل ارایه پایان نامه را حتما روی فلش مموری یا سی دی همراه خود داشته باشید.

یکشنبه 19/3/98
دانشجوی دکتر پورگله داری
  محمدجواد شریفی
آدرس

 

رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

 

 

 


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0