پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جلسات دفاع رشته روان شناسی

تمامی دانشجویان مقطع ارشد بایستی قبل از جلسه دفاع خود، حداقل در دو جلسه دفاع پایان نامه حضور داشته باشند.

تاریخ وساعت جلسات بعد از هماهنگی با اساتید محترم اعلام می گردد.هماهنگی با استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.ضمنا فایل ارایه پایان نامه را حتما روی فلش مموری یا سی دی همراه خود داشته باشید.
دانشجویان گرامی دقت فرمایید که تمدید پایان نامه باید هر ترم تا قبل از برگزاری جلسه دفاع انجام گیرد.در صورتی که پایان نامه برای ترم ثبت نشده باشد امکان برگزاری دفاع در آن ترم نمی باشد.پیگیری این موضوع بعهده دانشجو می باشد.

  پنجشنبه 30  خرداد ساعت 10
دانشجویان دکتر رباطی و دکتر بختیاری
بواسحق و ابراهیمی
 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0