پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آنچه دانشجویان مشمول باید بدانند

1-بر اساس اعلام سازمان نظام وظیفه ناجا حداکثرسنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان مشمول به شرح زیر است

مقطع کاردانی
2.5 سال  معادل 5 ترم
 
مقطع کارشناسی پیوسته
5سال(پنج سال)معادل10ترم
 
مقطع کارشناسی ناپیوسته
3سال معادل6 ترم
 
مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته
3سال معادل6ترم
 
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته
6سال معادل12ترم
 
مقطع دکترای پیوسته
8سال معادل16ترم
 
مقطع دکترای تخصصی
6سال معادل12ترم
 

چنانچه بعداز اتمام سنوات خود موفق به اتمام تحصیل نشوید باید درأسرع وقت به امورمشمولین دانشگاه،آقای بمانی مراجعه ونسبت به أخذ مجوز ادامه تحصیل از سازمان نظام وظیفه اقدام کنید.درصورت عدم پیگیری مشمول 3ماه اضافه خدمت شده و ادامه تحصیل شما امکان پذیر نمی باشد.


2-چنانچه درمدت زمان سنوات عادی  تحصیل خودکه درجدول بالا درج شده نتوانید فارغ التحصیل شوید 3ماه فرصت داریدتا بامراجعه به امور مشمولین دانشگاه نسبت به دریافت یکسال مجوز افزایش سنوات ادامه تحصیل از سازمان نظام وظیفه اقدام نمایید.

3-دانشجویان مشمولی که نتوانند درمهلت مقرر تحصیل خود راتمام کنند و وارد فرجه یک ساله نظام وظیفه برای ادامه تحصیل شوند پس از فراغت از تحصیل امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاترتحصیل را از دست می دهند وشرط ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر،منوط به گذراندن خدمت مقدس سربازی می باشد. (فرجه یکساله بعد ازیکسال افزایش سنوات موضوع بند2 می باشد)

4-دانشجویان مشمول بعد از فراغت از تحصیل یا انصراف یا اخراج از تحصیل باید در أسرع وقت جهت تعیین وضعیت خدمت خود به نظام وظیفه مراجعه نمایندواین مدت تا یکسال هم  تمدید شده است.(دانشجویان اخراجی تا پایان مدت خدمت سربازی امکان بازگشت به تحصیل را ندارند)

5-دانشجویان مشمول درطول مدت تحصیل فقط یکبار میتوانند رشته تحصیلی یاشهر محل تحصیل خود راتغییر دهند مشروط برآنکه سنوات عادی مقطع تحصیل آنها (مندرج درجدول بالا)  تمام نشده باشد.


6-وسایراطلاعات وبخشنامه های نظام وظیفه مربوط به دانشجویان مشمول که درسایت دانشگاه (پرتال معاونت دانشجویی وفرهنگی قسمت امورمشمولین )وتابلو اعلانات امور دانشجویی درج شده است
                 


                                                                                                حسن بمانی
                                                                                             امور مشمولین دانشگاه


 اینجانب............................فرزند......................دانشجوی رشته..................به شماره دانشجویی................
ضمن اطلاع کامل از موارد فوق متعهد می شوم در طول مدت تحصیل پیگیر وضعیت نظام وظیفه خود بوده ودرصورت عدم پیگیری ویاپیگیری باتأخیرتمام عواقب آن برعهده خودم میباشد.                                                                      

                                                                                                                     تاریخ وامضاء5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0