پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کارشناس پژوهشی  و  مسئول انجمن علمی ،  ادبی ، هنری دانشجویی

نرگس فضلعلی :


 ازسال 68 رسماً در واحد مشغول بکار شدم  و با سابقه 25 سال در حوزه های آموزشی   - دانشجویی - اداری ومالی  همکاری و از دی ماه 92 سال  افتخار همکاری با حوزه پژوهشی را دارم .

 

شرح وظایف شغلی :


-اخذ مجوزهای لازم برای خرید و تجهیزات و بودجه های لازم از  ردیف های بودجه پژوهشی

-شرکت اعضا هیات علمی جهت شرکت در کنفرانس های علمی خارج ازکشور و تسویه آنها

-شرکت اعضا در کارگاه های اموزشی و پژوهشی در خارج از واحد

 - اخذ مجوزهای لازم جهت انتشار کتاب  تالیف و یاترجمه اعضای هیات علمی و هماهنگی لازم با سازمان

-هماهنگی  لازم جهت برگزار ی سخنرانی های علمی پژوهشی گروه های آموزشی

- طرح های پژوهشی درون و برون دانشگاهی اساتید ، عقد قراردا دهای آنها و رسیدگی بر طرح ها تا  تسویه  حساب  نهایی

-راهنمایی لازم جهت دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور و عقد قرارداد مربوطه

-هماهنگی جلسات شورای پژوهشی و شرکت در جلسات و تنظیم صورتجلسات شورا ها

-پاسخ نامه های اداری در حوزه پژوهشی و  بایگانی اسناد و مکاتبات مربوطه

 

اتاق 420

شماره تماس : 313130455.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0