پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

کارشناسی پیوسته

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

حقوق

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

علوم قضايي

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

مديريت دولتي

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

علوم سياسي

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

6

شيمي کاربردی

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

7

علوم اقتصادي -اقتصادبازرگاني

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

8

گياه پزشكي

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

9

علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

10

مهندسي عمران - نقشه برداري

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

11

مهندسي معماري

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل ورودی 97 به بعد

دانلود چارت ورودی 97 به بعد

12

میکروبیولوژی

کارشناسی

بدون آزمون (تفاهم با واحد سیرجان)

دانلود سرفصل

دانلود چارت

13

نقاشي

کارشناسی

بدون آزمون(تفاهم با واحد کرمان)

دانلود سرفصل

دانلود چارت

14

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

15

مهندسی برق

کارشناسی

بدون آزمون (تفاهم با واحد کرمان)

دانلود سرفصل

دانلود چارت

16

مهندسی مکانیک

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

17

مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

18

حسابداری

کارشناسی

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

19 روانشناسی کارشناسی بدون آزمون دانلود سرفصل دانلود چارت
20 مهندسی پزشکی کارشناسی بدون آزمون(تفاهم با واحد کرمان) دانلود سرفصل دانلود چارت
 

کارشناسی ناپیوسته
 

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر(ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

مهندسي تکنولوژي معماري (ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

علمي کاربردي حسابداري (كارشناسي ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

مهندسي علوم و صنايع غذايي (ناپيوسته)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

6

مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

7

علمي كاربردي توليدوبهره برداري از گياهان دارويي و معطر

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

8

گرافيک-گرافيک

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

9

تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون(تفاهم با واحد کرمان)

دانلود سرفصل

دانلود چارت

10

علمي - كاربردي حقوق قضايي گرايش علوم ثبتي

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت
کاردانی ناپیوسته
 

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

حسابداري

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

كاردان فني عمران -نقشه برداري ژئودزي

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتر

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

علمي‌كاربردي‌امورزراعي‌وباغي ـ تكنولوژي‌گياهپزشكي

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

كارداني  معماري

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

6

هنرهاي تجسمي - گرافيک

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کاردانی پیوسته
 

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

کارداني پيوسته الکتروتکنيک - برق صنعتي

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

کارداني پيوسته نقشه کشي معماري - معماري

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

حسابداري

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

کارداني پيوسته کامپيوتر-نرم افزار کامپيوتر

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

کارداني پيوسته گرافيك - گرافيك

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

6

ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

دانلود سرفصل

دانلود چارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتری تخصصی(پذیرش با آزمون)

 

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

مدیریت دولتی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

مدیریت دولتی - منابع انسانی و خط مشی گذاری عمومی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

علوم سیاسی روابط بین الملل

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

حقوق عمومی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترای تخصصی

آزمون دکترای تخصصی

دانلود سرفصل

دانلود چارت
 

 

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته(پذیرش با آزمون)

ردیف

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

سر فصل

چارت درسی

1

حقوق جزاوجرم شناسي  ارشد

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

2

مديريت دولتي-توسعه منابع انسانی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

3

مديريت دولتي - مديريت تحول

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

4

مديريت دولتي - خط مشی گذاری عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

5

مديريت دولتي - طراحی سازمانهای دولتی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

6

مديريت دولتي- بودجه و مالیه عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

7

مهندسي معماري-کارشناسي ارشد

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

8

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

9

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

10

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

11

حسابداری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

12

برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

13

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

14

مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

15

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

16

مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

17

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

18

مدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامین

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

19

مدیریت کسب و کار-سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

20

مهندسی معدن فراوری مواد معدنی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

21

مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

22

مهندسی برق سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

23

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

24

روان شناسی عمومی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

25

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

26

حشره شناسي كشاورزي

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت

27

مطالعات منطقه اي - مطالعات ايران

کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد

دانلود سرفصل

دانلود چارت
 

 

 

 

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0