پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  نظر به عدم امکان تشکیل جلسه دفاع از موضوعات وپروپوزال دانشجویان مقطع دکتری درتاریخ 15 اسفند مقرر گردید که جلسه دفاع روز جمعه 99/12/22ساعت9 برگزارخواهد شدتاکید میگردد حضور دانشجویان در این جلسه الزامیست

تاریخ اعلام در پورتال 18/اسفندمیباشد

 

با استعانت از الطاف الهی شورای پژوهشی گروه دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی در روزجمعه مورخ 99/12/15 راس ساعت 9 صبح جلسه تصویب موضوع وپروپوزال دانشجویان ودفاع از آنها را متعاقب با جلسه پیشین وبه ترتیب ذیل برگزار مینماید

حضور دانشجویان ارجمند دوره دکتری دراین دوره ضروریست :9تا 9/5 آقای معتمدی--9/5تا 10 آقای اوجی---10تا 10/5 آقای یعقوبی---10/5تا 11آقای دریجانی  

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی  اعلام شده رشته جزا وجرمشناسی مقطع دکتری نیمسال اول 400-99 ترم اول

روش تحقیق ورساله دکتر زمانی

جمعه 6-4

حقوق جزای اختصاصی (ج)

دکترانجم شعاع

پنجشنبه 6-4

زبان تخصصی پیشرفته (ج)

دکتر موسوی

جمعه 4-2

جرمشناسی (ج)دکتر مندنی

جمعه 12-10

متون فقه جزایی (ج)

دکتراسلامی

پنجشنبه 4-2

18/7/99

17/7/99

18/7/99

18/7/99

هفته اول17/7/99

25/7/99

24/7/99

25/7/99

25/7/99

 دوم        24/ 7/99

2/8/99

1/8/99

2/8/99

2/8/99

سوم           1/8/99

9/8/99

8/8/99

9/8/99

9/8/99

8/8/99

16/8/99

15/8/99

16/8/99

16/8/99

15/8/99

23/8/99

22/8/99

23/8/99

23/8/99

22/8/99

30/8/99

29/8/99

30/8/99

30/8/99

29/8/99

7/9/99

6/9/99

7/9/99

7/9/99

6/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

21/9/99

20/9/99

21/9/99

21/9/99

20/9/99

28/9/99

27/9/99

28/9/99

28/9/99

27/9/99

5/10/99

4/10/99

5/10/99

5/10/99

4/10/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه پیش دفاع خانم مینا حسین الحسینی ساعت 5 روز 19 شهریور برگزار میگردد وجلسه دفاع نهایی آقای حجت قهرمانی 27 شهریور ساعت 9 صبح خواهد بودارتباط  دانشجویان از طریق adobe- cannect الزامی است

 

 

 

باتوجه به تغییر سیستمsida درسراسر کشور به محض آماده شدن سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد از طرف دانشگاه پیامک داده میشود

    برنامه کلاسی  اعلام شده رشته جزا وجرمشناسی مقطع دکتری نیمسال اول 400-99 ترم اول

روش تحقیق ورساله دکتر زمانی

جمعه 6-4

حقوق جزای اختصاصی (ج)

دکترانجم شعاع

پنجشنبه 6-4

زبان تخصصی پیشرفته (ج)

دکتر موسوی

جمعه 4-2

جرمشناسی (ج)دکتر مندنی

جمعه 12-10

 

متون فقه جزایی (ج)

دکتراحمدزاده

پنجشنبه 4-2

 

21/6/99

20/6/99

21/6/99

21/6/99

هفته اول 20/6/99

28/6/99

27/6/99

28/6/99

28/6/99

 دوم        27/ 6/99

4/7/99

3/7/99

4/7/99

4/7/99

سوم           2/7/99

11/7/99

10/7/99

11/7/99

11/7/99

10/7/99

18/7/99

17/7/99

18/7/99

18/7/99

17/7/99

25/7/99

24/7/99

25/7/99

25/7/99

24/7/99

2/8/99

1/8/99

2/8/99

2/8/99

1/8/99

9/8/99

8/8/99

9/8/99

9/8/99

8/8/99

16/8/99

15/8/99

16/8/99

16/8/99

15/8/99

23/8/99

22/8/99

23/8/99

23/8/99

22/8/99

30/8/99

29/8/99

30/8/99

30/8/99

29/8/99

7/9/99

6/9/99

7/9/99

7/9/99

6/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

13/9/99

21/9/99

20/9/99

21/9/99

21/9/99

20/9/99

28/9/99

27/9/99

28/9/99

28/9/99

27/9/99

5/10/99

4/10/99

5/10/99

5/10/99

4/10/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        برنامه کلاسی  اعلام شده رشته جزا وجرمشناسی مقطع دکتری نیمسال اول 400-99 ترم سوم

فقه استدلالی

دکتر علیمرادی پنجشنبه 6-4

حقوق کیفری بین الملل دکتر رمضانی  جمعه 12-10

متون حقوقی پیشرفته

دکتر زمانی

پنجشنبه 4-2

جرمشناسی نظری

دکتر نیاز پور

جمعه 10-8

19/6/99

21/6/99

20/6/99

21/6/99

26/6/99

28/6/99

27/6/99

29/6/99

2/7/99

4/7/99

3/7/99

4/7/99

9/7/99

11/7/99

10/7/99

11/7/99

16/7/99

18/7/99

17/7/99

18/7/99

23/7/99

25/7/99

24/7/99

25/7/99

30/7/99

2/8/99

1/8/99

2/8/99

7/8/99

9/8/99

8/8/99

9/8/99

14/8/99

16/8/99

15/8/99

16/8/99

21/8/99

23/8/99

22/8/99

23/8/99

28/8/99

30/8/99

29/8/99

30/8/99

5/9/99

7/9/99

6/9/99

7/9/99

12/9/99

14/9/99

13/9/99

14/9/99

19/9/99

21/9/99

20/9/99

21/9/99

26/9/99

28/9/99

27/9/99

28/9/99

3/10/99

5/10/99

4/10/99

5/10/99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه شفاهی  آزمون جامع در تاریخ 99/5/24 ساعت 2 تا 7 دردانشکده حقوق برگزار میگردد

جلسه دفاع از رساله دانشجو صابر جواران با عنوان نظریه عینی وذهنی در قتل ساعت 9 صبح روز 99/5/24 تا 12 بصورت مجازی برگزار میگردد حضوردانشجویان جهت آشنایی ضروریست واز طریق لینک ادوبی کانکت یا ال ام اس برگزار میگردد

 

سلام با صدور بخشنامه ایکه روز پنجشنبه 99/4/19 دریافت نمودیم  دانشجویان محترمیکه این ترم  (دوم 99-98)آزمون جامع دارندعلیرغم  روز پنجشنبه ازطریق واتساپ پیام ارسال گردید و مدارک همه متقاضیان  قبلا ارسال شده مجددا تصویر مدرک کارشناسی را لازم دارند لطفا هرچه سریعتر تصویر واضحی به شماره 34356649 با پیش شماره 034 فکس نمایید

 

 

با سلام لطفا در بارگذاری هرچه سریعتر موضوع وپروپوزال خود درسامانه پژوهشیاراقدام نماییدمهلت تا پایان تیرماه تمدید شد درصورت عدم اقدام در این خصوص روال ثبت موارد ذکر شده در سامانه بعد از تاریخ فوق یکسال به تعویق می افتد 

اطلاعیه  نوبت دوم

نظر به تاکید سازمان مرکزی در بارگذاری هرچه سریعتر صورتجلسات تصویب موضوع وپروپوزال رساله دکتری واعلام تاریخ تصویب برای باردوم به دانشجویان مقطع دکتری اعلام میگردد هرچه سریعترنسبت به بارگذاری موضوع وپروپوزال خود درسامانه پژوهشیار اقدام نمایند در غیر اینصورت دانشگاه وگروه آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال تاریخ ومحتوای تصویب پروپوزل نخواهد داشت

 

طبق نظر مدیر گروه اصلاحیه نهایی ساعات تشکیل کلاسها طبق جدول ذیل اعلام میگردد

(وقتی cope و pase می زنم تاریخ ها جابجا میشوند )  کلاسها بصورت آنلاین برگزار میگردند

                        برنامه کلاسی دانشجویان رشته جزا دربهمن 99-98نیمسال دوم

 

حقوق کیفری عمومی

استاد: دکتر زمانی

حقوق کیفری اختصاصی (1)

استاد:دکترانجم شعاع

سیاست جنایی

استاد: دکتر شاملو

فقه استدلالی

استاد : دکتر علیمرادی

ساعت :19-13

آیین دادرسی کیفری تطبیقی

استاد: دکتر دلیر

ساعت :13-8

جلسه اول ودوم 4/2/99 ازساعت12-8

جلسه اول دوم سوم وچهارم 21/1/99از ساعت 12-8و18-14

جلسه اول ودوم 4/2/99ساعت 16-14 و 18-16

16/12/98

22/1/99

جلسه 3و4 درتاریخ  5/2/99 ازساعت12-8

جلسه 5و6و7و8 درتاریخ 25/2/99 از ساعت 12-8و18-14

جلسه سوم وچهارم ازساعت 18-14 تاریخ 5/2/99

22/1/99

12/2/99

جلسه 5و6و7و8 درتاریخ 11/2/99 ازساعت12-8و18-14

جلسه 9و10و11و12 در تاریخ 8/3/99از ساعت 12-8و18-14

جلسه 5 و6 به تاریخ 26/2/99 ازساعت 18-14

12/2/99

19/2/99

جلسه 9و10و11و12 درتاریخ 18/2/99 از ساعت 12-8 و18-14

با احتساب 4 جلسه تشکیل شده در مورخ 24/11/99

جلسه 7و8 تاریخ 1/3/99 از ساعت 18-14

19/2/99

9/3/99

جلسه 13و14 درتاریخ 1/3/99 ازساعت12-8

 

جلسه 9و10به تاریخ 2/3/99از ساعت 18-14

9/3/99

 

 

جلسه 15و16 درتاریخ 2/3/99 ساعت 12-8

 

با احتساب 4 جلسه تشکیل شده در 2/12/98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات وتشکیل برنامه کلاسی بصورت مجازی طبق تاریخهایی که در جدول ثبت شده برگزار میگردد

 

 

دانشجویان محترم کلاس حقوق کیفری اختصاصی در تاریخ 98/12/1 وسیاست جنایی 98/12/2 از ساعت 8 تشکیل میشود

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی ، جلسه تخصصی گروه حقوقدرمورخ 98/12/2 ساعت 3/5 عصر برگزار میشود جهت جلسه دفاع ازپروپوزال آقایان اویس ریاحی وامیر کاظمی دانشجویان نامبرده با اساتید راهنما ومشاور ومدیرگروه خود هماهنگی لازمه جهت ارائه نسخه ای پروپوزال خود بنمایند

 

 

                                   برنامه کلاسی دانشجویان رشته جزا دربهمن 99-98نیمسال دوم

                                              اصلاحیه برنامه کلاسی که بصورت مجازی برگزار میگردد

حقوق کیفری عمومی

استاد: دکتر زمانی

ساعت :18-8

 

حقوق کیفری اختصاصی (1)

استاد:دکترانجم شعاع ساعت : 18-8

وساعات 18-14

 

سیاست جنایی

استاد: دکتر شاملو

ساعت  :18-8

 

فقه استدلالی

استاد : دکتر علیمرادی

ساعت :19-13

آیین دادرسی کیفری تطبیقی

استاد: دکتر دلیر

ساعت :13-8

 

 کنسل98/11/25

98/12/1

98/12/2

98/12/16

99/1/22

جلسه اول ودوم از ساعت12- 8

99/2/4

 جلسه اول -دوم -سوم وچهارم در تاریخ

99/1/21

جلسه اول از ساعت 14-16و16- 18

تاریخ 99/2/4

99/1/22

99/2/12

جلسه سوم وچهارم از ساعت 12-8 درتاریخ99/2/5

 جلسه پنجم - ششم هفتم وهشتم درتاریخ 99/2/25

جلسه سوم چهارم از ساعت 18-14  به تاریخ 99/2/5

99/2/12

99/2/19

جلسه پنجم ششم هفتم هشتم از ساعت 12-8 و18-14 تاریخ 99/2/11

جلسه نهم -دهم -یازدهم ودوازدهم درتاریخ 99/3/8

  جلسه پنجم وششم از ساعت 18-14  در تاریخ 99/2/26              

99/2/19

99/3/9

جلسه نهم دهم یازدهم ودوازدهم از ساعت 12-8

99/2/18                

 

جلسه هفتم وهشتم از ساعت 18-14 در تاریخ 99/3/1

99/3/9                  

 

جلسه سیزدهم چهاردهم از ساعت 12-8 به تاریخ 99/3/1   جلسه نهم ودهم از ساعت 18-14در تاریخ 99/3/2    
جلسه پانزدهم وشانزدهم از ساعت 12-8 مورخ 99/3/2        
 

آقای علیمرادی مجددا کلاس 6 دیماه را کنسل کردند قابل توجه دانشجویانیکه واحد فقه استدلالی را دارند

 

 

دانشجویان محترمیکه برای جلسه پیش دفاع ویا دفاع نهایی آمادگی خودرا به مدیرگروه اعلام میکنن بایستی فرم اعلام آمادگی دفاع نهایی خودرا تکمیل وبه اینجانب ارائه نمایند تاکلیه مدارک دانشجو بررسی شود ودرصورت نقص مدارک فرصت کامل شدن آنها ازسوی دانشجو باشد درصورت کامل نبودن مدارک وتسویه حساب نکردن وثبت نام تاهمان نیمسالی که تاریخ دفاع هستفاجازه دفاع نخواهند داشت 

 

 

کسانیکه در آزمون جامع نمره قبولی کسب نموده اند ولی هنوز موفق به ارائه نمره زبان (چه بصورت قطعی وچه مشروط )نگردیده اند وواحد رساله رااخذ کردند درهمین ترمیکه واحد رساله را انتخاب نموده اند میبایست نمره زبان را ارائه نمایند در غیر اینصورت رساله آنان حذف ومرخصی با احتساب  باید ثبت گردد

 

 

جهت شرکت در آزمون جامع نیمسال اول 99-98 علاوه برتکمیل فرم درخواست شرکت در آزمون جامع بایستی ثبت نام این واحد هم در این نیمسال انجام گیرد

 

لطفا هرچه سریعتر برنامه امتحانی را از تاریخ 14دی ماه تا26 دیماه ساعت 8و10و12 برنامه ریزی وارائه نمایید

آزمون جامع نیمسال اول 99-98 در تاریخ 98/9/14 بصورت متمرکز درواحد کرمان در سه نوبت ساعتهای  11-9 ،13-11  ،15-17 ، وبرگزاری آزمون شفاهی از تاریخ 98/9/15 لغایت 98/9/22 در واحدهای مجری برگزار میگردد

ضمنا کلیه منابع درسایت دانشگاه آزاد واحد کرمان قرار دارد    

 جهت هر گونه ابهام با شماره 09133978187 آقای طاهری هماهنگی بعمل آورید

منابع آزمون جامع :

1- درس حقوق کیفری (ماهوی )مشتمل برحقوق جزای عمومی واختصاصی   استادممتحن : آقای دکترشاملو

منابع از پیش تعیین شده در سایت

2- درس جرمشناسی ، استاد ممتحن ،دکتر نیاز پور 2- دکتر موسوی

منابع :منابع از پیش تعیین شده در سایت

3- درس حقوق کیفری (  ) مشتمل بر آیین دادرسی کیفری

استاد ممتحن : دکتر دلیر

منابع : منابع از پیش تعیین شده درسایت

4-درس متون فقه

استادممتحن :دکتر علمیرادی

منابع :منابع پیشین درج شده

 

رس اول - متون فقه جزایی

منابع : مبانی تکمله المنهاج آیت الله خویی وکتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ----مباحث قصاص وحدود

 

درس دوم - حقوق کیفری واختصاصی (ماهوی وشکلی )

 

منابع :1- حقوق کیفری ماهوی ، الف : کتاب دوجلدی حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی

                                           

                                       ب: کتابهای سه جلدی حقوق جزای اختصاصی دکتر میر محمد صادقی .

 

         2- حقوق کیفری شکلی : الف : جزوه صلاحیت کارشناسی ارشد - دکتر دلیر

                               

                                           ب: جزوه قرارهای تامین کیفری - دوره دکتری - دکتر دلیر

 

                                             ج : متن قانون ،آیین دادرسی کیفری

 

درس سوم : جرم شناسی ، الف تقریرات جرم شناسی پیشگیری دکتر نجفی ابرند آبادی

 

                                      ب :جزوه ارائه شده در درس جرم شناسی نظری دوره دکتری

 

                                  ج : مطالعه تحولات جرم شناسی ( کتاب دانشنامه جرمشناسی دکتر نجفی وحمید هاشم بیگی

 

 

 روز وساعت تشکیل کلاس جهت ورودیهای 97 (ترم سومیها) درنیمسال اول 99-98

 

فقه استدلالی2 اختیاری حقوق کیفری بین الملل (اصلی ) متون حقوقی پیشرفته (اصلی ) جرم شناسی نظری (اصلی )  
دکتر علیمرادی دکتر دلیر دکتر زمانی دکتر نیاز پور  
8-14 8-16      

98/7/26

98/8/24

98/9/22

98/10/13

9810/14

98/7/25

98/8/23

98/9/21

98/10/12

98/7/12

98/8/10

98/9/8

98/10/6

 کنسل 98/7/11

98/8/9

98/9/7

98/10/5

 

 

 

          روز وساعت تشکیل کلاس های دکتری کیفری درنیمسال اول 99-98 ترم اول ورودی 99-98

 

زبان تخصصی پیشرفته جبرانی روش تحقیق ورساله نویسی متون فقه جبرانی جزای اختصاصی جبرانی جرم شناسی جبرانی
دکتر موسوی ساعت تشکیل 19-13 دکتر زمانی ساعت تشکیل 18-8 دکتر احمد زاده ساعت تشکیل 12-8 دکتر انجم شعاع ساعت تشکیل 18-8

دکتر موسوی

ساعت تشکیل 19-13

98/7/26

98/8/24

98/9/22

98/10/13

98/7/11

98/8/9

98/9/7

98/10/5

98/7/12

98/7/26

 کنسل 98/8/10

98/8/24

98/9/8

98/9/22

98/10/6

98/7/25

98/8/23

98/9/21

98/10/12

 

98/7/12/

98/8/10

98/9/8

98/10/6

    

         
         
         
         

 

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 96
1  جهت تکمیل ، برنامه ریزی،رفع مشکلات احتمالی و ابهامات ذر زمینه برنامه ریزی درسی و انتخاب واحد به مدیر گروه این رشته (جناب دکتر موسوی) در روزهای سه شنبه،چهارشنبه،پنج شنبه به محل گروه مراجعه نمائید
 
2  تمامی دانشجویان موظفند در اسرع وقت ، نسبت به تهیه و ارائه کارنامه آزمون دکتری خود، به گروه جهت تعیین دروس جبرانی اقدام نمایند بدیهی است عواقب عدم ارائه کارنامه به عهده دانشجو است.
 
3  دانشجویان عزیز به صورت هفتگی با مراجعه به وبسایت دانشگاه درجریان  تعیین و یا تغییر ساعات و زمان بندی کلاس های دکتری قرار گیرند.د

 

 5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0