پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دانشجویان گرامی،آیین نامه نقل وانتقالات وسایر اطلاعات مورد نیازبه پیوست می باشد.آدرس سایت نقل وانتقالات دانشجویانwww.monada.iau.irمی باشد.درصورتی که متقاضی انتقال می باشید ضمن مطالعه کامل آیین نامه نقل وانتقالات حتماً باید درخواست انتقالی خود را درسایت مذکور ثبت نموده ومنتظر پاسخ باشید.
شماره تماس کارشناس نقل وانتقالات دانشگاه31313032-034
اطلاعیه جدید:باعنایت به بخشنامه مورخ94/9/10 تاریخ نقل وانتقالات نیمسال اول از اول خردادلغایت پانزدهم خردادونیمسال دوم از پانزده آذر لغایت سی ام آذر می باشد.


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0