پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 

فاطمه حسن زاده

دکتری

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی

استادیار

زهرا شیبانی

دکتری

مهندسی کشاورزی-حشره  شناسی

استادیار

نجمه عظیمی زاده

دکتری

مهندسی کشاورزی-حشره  شناسی

استادیار

مهدیه رستمی

دکتری

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی

مربی

پونه طبیب زاده

دکتری

حقوق بین الملل

استادیار

مژگان مسعودی

دکتری

شیمی آلی

استادیار

ملیکه بهشتی فر

دکتری

مدیریت دولتی

دانشیار

مریم مهریزی

دانشجوی دکتری

معماری

مربی

فرشته کامیاب

دکتری

باغبانی

استادیار

فاطمه موسی نژاد

دانشجوی دکتری

حسابداری

مربی

مهدیه فرحبخش

دانشجوی دکتری

معماری

مربی

زینب کلانتری

دانشجوی دکتری

کامپیوتر-معماری سیستمهای

مربی

فرزانه احمدی

دکتری

بیوتکنولوژی  گیاهی

مربی

ریحانه طاهری

دانشجوی دکتری

مهندسی برق-الکترونیک

مربی

فاطمه السادات رباطی

دکتری

مدیریت آموزشی

استادیار

حمید رضا یزدان پناه

دکتری

زراعت

استادیار

حمید محمدی علی آباد

دکتری

باغبانی

استادیار

حمید حسینی نوه

دانشجوی دکتری

مدیریت دولتی

مربی

سید مهدی احمدی موسوی

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی

استادیار

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دکتری

حقوق

دانشیار

سید مصطفی ترابی

دانشجوی دکتری

کامپیوتری-نرم افزار

مربی

ابراهیم انوشه

دکتری

روابط بین الملل

استادیار

عظیم محمد خانی

دانشجوی دکتری

کامپیوتری-نرم افزار

مربی

علی کامیاب

دانشجوی دکتری

معماری

مربی

سید محمدرضا حسینی پور

دکتری

اقتصاد کشاورزی

استادیار

محمد ضیاءالدینی

دکتری

مدیریت دولتی

استادیار