پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تعداد واحدهای جبرانی لازم جهت دانشجویان غیر مرتبط 12 واحد می باشد. 
دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مدیریت دولتی - صنعتی و بازرگانی می باشد مرتبط محسوب می شوند.

====================================================


دانشجوینی که دارای دو ترم مشروطی یا بیشتر هستند د انشجوی اخراجی محسوب گشته و نیازمند مجوز جهت ادامه تحصیل می باشند. این قبیل دانشجویان میبایست با مراجعه به آموزش و اخذ فرم خلاصه وضعیت تحصیلی و ارائه آن به مدیر آموزش منتظر دریافت مجوز از سوی ستاد هماهنگی کرمان باشند.عدم وصول مجوز یا جواب منفی آن باعث اخراج و اتمام تحصیل آن در همان ترم میباشد.

==================================


اخذ دروس جبرانی به تنهایی جهت فارغ التحصیلی کافی نیست و دانشجو می بایست حداقل نمره قبولی را ( دوازده) در این دروس کسب نماید. و به هیچ عنوان نمره کمتر از 12 برای دروس پیشنیاز و وصایا قابل قبول نمی باشد. در صورت عدم پاس شدن این دروس در یک ترم می بایست حتما در ترم بعد مجددا این دروس انتخاب گردد.

========================================

لازم به توضیح است دانشجویانی که به هر دلیلی تاکنون پروپوزال آنها تصویب نشده است از این پس می بایست در سامانه پایان نامه ها در صفحه اصلی دانشگاه مراجعه کرده و ضمن ثبت نام ، ادامه مراحل را ازآنجا پیگیری نمایند. این صفحه از این پس پیرامون این موضوع بروزرسانی نخواهد شد.

سقف انتخاب واحد برای هر ترم مطابق با

 چارت درسی می باشد در صورت عدم رعایت این سقف واحدهای 

اضافی حذف خواهند گردید. در صورتی که دارای درس افتاده می

باشید به این سقف 2 تا 3 واحد اضافه میگردد. 

عدم رعایت چارت درسی هیچگونه مسئولیتی را متوجه گروه به جهت 

تاریخ امتحان یا موارد دیگر نخواهد کرد.

==============================================

اخذ درس وصایا برای تمامی دانشجویانی که در دوره 


کارشناسی این دروس را پاس نکرده اند اجباری می باشد و

 مسئولیت عدم رعایت این مورد به عهده دانشجو می باشد.


 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0