پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خوابگاه دخترانه حضرت معصومه دانشگاه واقع در داخل دانشگاه ودارای اتاقهای یک نفره،دونفره،سه نفره،چهارنفره ومجهز به تمام امکانات مورد نیاز دانشجویان از قبیل سایت اینترنت،سالن مطالعه،بوفه،فضاهای ورزشی و...پذیرای دانشجویان می باشد.
شماره تماس خوابگاه:31313035-0345.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0