پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ایاب وذهاب دانشجویان به توسط اتوبوسرانی شهرداری وبه صورت کارت هوشمند تردد از دانشگاه به تمام نقاط شهرانجام می شود.برنامه جدیدمسیرهای تردد اتوبوسها وساعات رفت وبرگشت اتوبوسهابه دانشگاه وبالعکس به پیوست می باشد.
ساعت ومسیرحرکت سرویسهای دانشجویی.pdf


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0