پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه:دانشجویان متقاضی عضویت درکمیته نظارت بر بوفه ها وسلف سرویس دانشجویی به امور دانشجویی واحد مراجعه نمایند.

شماره تماس اتوماسیون تغذیه سلف سرویس:31313037
-034
جهت رفاه حال دانشجویان رستوران دانشگاه واقع درسلف سرویس همه روزه حتی روزهای جمعه باز است.


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0