پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندنام و نام خانوادگی :  حسین محمد بیگی                                                                                              

رشته تحصیلی :  حسابداری                        تلفن :  31313050

 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

- وظايف واختیارات معاونت

-  نظارت برحسن اجراي اموراداري ومالي وخدماتي واحد بارعايت مقررات مربوطه
-  تامين نيروي انساني موردنياز واحد منطبق باپستهاي سازماني مصوب وسايرمقررات مربوطه پس ازكسب مجوزازسازمان مركزي
-  جمع آوري وبررسي مقررات وآئين نامه ها وبخشنامه ها وتدوين ضوابط ودستورالعمل هاي موردنيازباهماهنگي سازمان مركزي
-  انجام كليه امورمربوط به استخدام كادرغيرعضوهيات علمي براساس ضوابط مربوطه واجراي دستورالعمل هاي استخدامي
-  نظارت برتهيه وتدارك مايحتاج واحد درچهارچوب ضوابط تعيين شده
-  اعمال نظارت بركليه امورمربوط به ثبت نامه هاي وارده وصادره ونگهداري سوابق مربوطه
-  تهيه گزارش اوليه دريافتي ها وپرداختها وارائه آن به سازمان مركزي
-  انجام سايرامور

  -شوراها وكميته هاي معاونت

الف شوراي اداري ومالي , متشكل ازمعاون اداري ومالي ، مدير امور اداري ، مدير امورمالي وبرحسب مورد کارکنان حوزه معاون اداري ومالي
جلسات شوراي اداري ومالي بصورت غيررسمي وبرحسب ضرورت تشكيل ومعضلات اداري ومالي مطرح ودرحدامكان تلاش ميشودنظرات كاركنان ازطريق مذاكره بانمايندگان كاركنان درتصميم گيري لحاظ شود
ب كميسيون معاملات كليه مواردشامل انواع معاملات ازقبيل خريد ، فروش ، رهن ، اجاره ، ايجادساختمان حمل ونقل و واگذاري وارجاع خدمات فني وغيرفني وبطوركلي كليه مواردي كه منجربه عقدقرارداد ازپرسنلي وغيرپرسنلي ميشود دراين كميسيون بررسي وتصميم گرفته ميشود .
ج كميته انضباطي كاركنان غيرعضوهيات علمي
كميته انضباطي به منظوررسيدگي به جرائم انضباطي وتخلفات اداري كاركنان غيرعضوهيات علمي برحسب مورد تشكيل ميشود

- كارگزيني

اداره كارگزيني انجام كليه اموراستخدامي ازجمله استخدام – صدوراحكام – ترفيع – انتقال – مرخصي استعفاء بازخريد وبطوركلي قطع همكاري برقراري وقطع حقوق ومزايا , امتيازات براساس مقررات وآئين نامه ها ورفاه كاركنان راعهده دارمي باشد

- خدمات

نظارت برانجام اقداماتي كه به منظور حفظ وحراست ساختمانها وتاسيسات انجام ميشود , تعيين محل كارخدمتگزاران ونظارت برآنها همكاري درحين انجام اداره بوفه , نظارت برحسن انجام امورمربوط به حمل ونقل تهيه وتنظيم دستورالعمل به منظور كنترل ورود وخروج اشخاص وغيره مي باشد .

- تداركات

تداركات عمدتاً وظايف رسيدگي به درخواست خريدكالا دريافت تنخواه براي خريدكالاها , خريد كالا , تحويل كالاهاي خريداري شده به انباربارعايت تشريفات اداري راعهده دارمي باشد

-برنامه آينده معاونت

ارتقاء كمي وكيفي خدمات درتمام سطوح
ارتقاء امنيت شغلي كاركنان
نهادينه نمودن طرح تكريم ارباب رجوع دردانشگاه
ارتقاء كيفي نيروي انساني
اجراي هرچه دقيق ترقوانين ومقررات وبرقراري عدالت اجتماعي
 

 


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0