پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جلسات دفاع رشته مدیریت دولتی

یادآوری : تمامی دانشجویان مقطع ارشد بایستی حداقل در دو جلسه دفاع پایان نامه حضور داشته باشند تا بتوانند وقت دفاع برای پایان نامه خود دریافت نمایند.
تاریخ وساعت جلسات بعد از هماهنگی با اساتید محترم اعلام می گردد.هماهنگی با استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجو می باشد.ضمنا فایل ارایه پایان نامه را حتما روی فلش مموری یا سی دی همراه خود داشته باشید.

دانشجویان گرامی دقت فرمایید که تمدید پایان نامه باید هر ترم تا قبل از برگزاری جلسه دفاع انجام گیرد.در صورتی که پایان نامه برای ترم ثبت نشده باشد امکان برگزاری دفاع در آن ترم نمی باشد.پیگیری این موضوع بعهده دانشجو می باشد.


دفاع های جدید-لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه حضور داشته باشید
---------------------------------------
  سه شنبه 4 تیر ساعت 9
دانشجویان دکتر بهشتی فر و دکتر حسینی نوه
نوابی - خدری - ده شیری - کرمانیان


5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0