پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

به نام خالق یکتا
دانشجوی گرامی با سلام
جهت آشنایی بیشتر با قوانین شاهد و ایثارگر بخشنامه های ذیل را مطالعه فرمایید .

 

شرح وظايف دبيران ستاد شاهد

1 – اجراي كليه بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از سوي سازمان مركزي دانشگاه

2 – نوشتن تقويم برگزاري جلسات ستاد شاهد ( براي هر نيمسال تحصيلي 2 جلسه ) و اطلاع رساني به اعضاي ستاد.

3 – پيگيري و اجراي كليه مصوبات ستاد و نوشتن مسائل و مشكلات دانشجويان شاهد و ايثارگر و بيان آن در جلسات ستاد بمنظور برطرف كردن مشكلات و موانع موجود و دادن هرگونه پيشنهاد براي بهبود و ارتقاي سطح تحصيلي دانشجويان 

4 – اجراي طرح تقويت بنيه علمي و طرح استاد مشاور و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

5 – شناسايي و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از دانشجويان شاهد و ايثارگر با همكاري حوزه هاي مختلف دانشگاه.

6 – اطلاع رساني شايسته به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات، تسهيلات و خدمات موجود.

7 – همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب ستاد شاهد.

8 – پيگيري و جذب اعتبارات بمنظور پيشبرد برنامه ها و فعاليتهاي مصوب ستادشاهد .

9 – برگزاري اردوها و همايش هاي مختلف و تشويق دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر و ... درصورت تامين اعتبار از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران . 

10 – تهيه گزارش عملكرد بصورت شش ماهه و ساليانه و ارسال آن به اداره كل امور ايثارگران سازمان مركزي دانشگاه

·         قوانین و مقررات

دانشجوی شاهد و ايثارگر:
دانشجوی شاهد و ايثارگر بنابر بخشنامه های صادره به دانشجويی گفته می شود كه دارای شرايط ذيل باشد.
1- فرزند شهيد
2- همسر شهيد
3- آزاده
4- جانبازان 25% به بالا
5- فرزند و همسر جابنازان 25% به بالا
6- فرزند و همسر آزاده

مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/74 شوراي عالي برنامه ريزي پس از انطباق

با مواد آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي 

  تعريف : 

واژه هاي شاهد وايثارگر دراين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند :

الف : واژه شاهد به فرزند وزوجه شهيد؛ مفقودالاثر؛اسير وجانباز 70 درصد وبالاتر اطلاق مي شود.

ب : واژه ايثارگر بريكي از مصاديق زير اطلاق مي شود : 

-                      رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه داشته باشد .

-                      جانبازي كه حداقل 25 درصدنقص عضو داشته باشد .

-                      آزاده اي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد .

1    تبصره الحاقي به ماده 4 - به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند درمهلت تعيين شده براي ثبت نام مراجعه كند اجازه داده مي شود(مشروط براينكه گواهي پزشكي معتبري كه به تاييد كميسيون پزشكي ويا پزشك متعهد دانشگاه رسيده باشد ارائه نمايد ) كه تازمان حذف واضافه انتخاب واحد كند .

2     تبصره الحاقي به ماده 19 - دانشجويان شاهد وايثارگر مي توانند درهر نيمسال حداقل 10 واحد انتخاب كنند .

3    تبصره الحاقي به ماده 27 - دانشجوي شاهد وايثارگري كه با گذراندن 8 واحددرسي فارغ التحصيل مي شود ؛ درصورتي كه ميانگين نمرات نيمسال ماقبل او حداقل 15 با شد ؛ مي تواند دردوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب كند .

4    تبصره الحاقي به ماده 35و31 - دانشجوي ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند درجلسه ويا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند؛ با تاييد مدارك توسط كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه؛ مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداكثر تاپايان نيمسال بعدي درامتحان آن درس يا دروس شركت نمايد  درغير اين صورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود .

5     تبصره الحاقي به ماده 31و35 - تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگر دركلاس ويا جلسه امتحان با ستاد اموردانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه مي باشد .

6     تبصره الحاقي به ماده 37- دانشجوي شاهد وايثارگر ؛ مي تواند دودرس نظري خود را تا پنج هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد. مشروط براينكه تعداد واحدهاي باقي مانده اواز 10 واحد كمتر نشود.

7    تبصره الحاقي به ماده 38- تشخيص قادرنبودن به ادامه تحصيل درنيمسال مورد نظر ؛ براي دانشجويان شاهد وايثارگر باستاد اموردانشجويان شاهد وايثارگر مي باشد .   مدت زمان امتحان (ميان ترم وپايان ترم ) براي دانشجويان جانباز؛ باتوجه به وضعيت جسماني لانها بنابه تشخيص كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه وتاييد ستاد امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه؛ حداكثر تا 2برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است . 

9     تبصره الحاقي به ماده 44- نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل 30% جانبازي وزوجه جانباز 50% به بالا(ورودي هاي 67 بعد ) درميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود؛ مشروط براينكه نمرات هريك از دروس مزبور پس از اخذ آنها دراولين فرصت ممكن وشركت درامتحان هاي آنها كمتر از 12 نباشد .براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بيش از 35% باشد؛ به ازاي هر 10% اضافه جانبازي؛ يك درس به سه درس فوق افزوده مي شود ودرهر حال تعداددروس حذف شده نبايد از پنج درس تجاوز نمايد .   دانشجويان ايثارگر مي توانند دروس مزبور را بارعايت ساير شرايط دردونيمسال تكرار كند.

11   تبصره الحاقي به ماده 48- در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد ومدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد ومدارك مربوط مورد تاييد كميسيون پزشكي يا پزشك متعهد دانشگاه باشد؛ آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود .

12   تبصره الحاقي به ماده 52 و تبصره آن - براي دانشجويان شاهد و ايثارگر؛ نمرات دروس گذرانده شده كه دردانشگاه مقصد پذيرفته نشده است؛ درميانگين او محاسبه نمي شود .براي انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر  گذراندن حداقل 14 واحد درسي كفايت مي كند.

14    تبصره الحاقي به ماده 4-58 :دانشجويان شاهدوايثارگر مي توانند درصورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ از شرايط احراز رتبه نسبي؛ از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغييررشته دهند.

اين آيين نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيدوبا تصويب آن كليه مقررات مغايرلغو مي گردد واز تاريخ تصويب لازم الاجرا است

 

بخشنامه تسهيلات آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر

بسمه تعالي
به : كليه واحدهاي دانشگاهي و مناطق 11 گانه
جهت ارج نهادن به فداكاريهاي دانشجويان شاهد و ايثارگر (فرزند، همسر شهيد، جانبازان، فرزندان و همسر جانبازان و افراد آزاده) كه با مشكلات عديده و بعضا با ناتوانائيهاي جسمي و معلوليتهاي غير قابل درمان در طول تحصيل مواجه مي باشند و دائما ناچارند دارو مصرف نموده و تحت معالجه پزشكان باشند موارد زير در جهت رفع مشكلات آموزشي آنان اعلام تا با ارائه مدارك از مراجع ذيربط از نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83 به بعد به مرحله اجرا درآورند .
 

1

عدم محاسبه نمرات مردودي در ميانگين ترمي

فرزند و همسر شهيد
جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزند آنان و فرد آزاده

كليه نمرات مردودي در ميانگين ترم و كل محاسبه نشود و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجددا آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قابل قبول كسب شود .

2

معادلسازي

فرزند شهيد

كليه نمرات 10 و بالاي 10 آنان معادلسازي گردد .

3

استفاده از ما-ده 55

فرزند شهيد

مجاز به استفاده از ماده 55 براي گذراندن واحدهاي درسي در يكي از واحدهاي شهر تهران مي باشند .

4

ساير تسهيلات

جانبازان قطع نخاع، نابينا و جانبازان 70% و به بالا

1 معاف از حضور در كلاس مي باشند .
2
درس را به صورت معرفي به استاد بگذرانند .
3
از منشي در جلسه استفاده كنند .
4
امتحان پايان ترم بصورت شفاهي توسط اساتيد بعمل آيد

            دكتر عبدالله جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

رونوشت :‌
دفتر امور ايثارگران دانشگاه
دفتر معاونت آموزشي همراه سابقه

 

تاريخ :‌ 5/10/87
شماره 333810/84
به: كليه واحدها و مراكز آموزشي و مناطق 12گانه
سلام عليكم
با توجه به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بند يك بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84
 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.
نمرات مردودي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ، آزاده و فرزند آنان در ميانگين ترمي و كل محاسبه نشده و بلااثر در كارنامه ثبت گردد و مجدداً آن را در يكي از نيمسالهاي بعدي تكرار نمايند تا نمره قبولي كسب گردد.

 دكتر عبدالله جاسبي
               رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

رونوشت:
معاونت آموزشي سازمان مركزي جهت اطلاع .
دفتر امور ايثارگران به همراه سابقه.

تاريخ :‌ 18/3/84
شماره 89349/84
به: كليه واحدها و مراكز آموزشي و مناطق 12گانه
سلام عليكم
پيرو بخشنامه شماره 28686/30 مورخ 20/2/84 بدينوسيله اعلام مي‌دارد بند يك بخشنامه فوق مبني برعدم محاسبه نمرات مردودي فرزندان شاهد براي فرزند و همسر شهيد، جانبازان 50%
 به بالا و همسر و فرزندان آنان شامل همه مقاطع و دوره‌هاي تحصيلي غيراز دكتري تخصصي بوده و از تاريخ بخشنامه فوق الذكر و تا قبل از زمان فارغ تحصيلي دانشجويان قابل اجرا مي باشد. 

                                   دكتر عبدالله جاسبي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

رونوشت:
دفتر امور ايثارگران سازمان مركزي به همراه سابقه.
اداره دبيرخانه و بايگاني.

تاريخ :‌20/6/84
شماره : 126217/84
بسمه تعالي
« بخشنامه به كليه واحدهاي دانشگاهي »

سلامٌ عليكم ؛

با توجه به تصميمات مورخ 20/4/84 ستاد مركزي شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
هزينه نقل و انتقال جانبازان با درصد جانبازي50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان و آزادگان همسر و فرزندان آنان همچون فرزندان و همسران شاهد با 50 درصد تخفيف منظور خواهد شد.
جانبازان با درصد جانبازي 50% و بالاتر، همسر و فرزندان آنها، آزادگان، همسر و فرزنان آنها كه جديدالورود بوده و واجدالشرايط نقل و انتقال بر اساس جدول همترازي باشند، نيازي به ثبت نام در واحد مبداءنئارند و پس از طي مراحل اداري لازم در واحد مقصد ثبت نام خواهند نمود.
مقرر گرديد گزارش وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر حداكثر سه ماه پس از پايان هر نيمسال تحصيلي به بنياد شهيد ارائه و تسويه حساب هزينه اساتيد راهنما انجام پذيرد.
نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره‌هاي كارداني بدون آزمون به مناطق بومي خود و با رعايت جدول همترازي بلامانع مي‌باشد.
    

دكتر عبدالله جاسبي
                                                                                         رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

تاريخ :‌1/4/84
شماره :‌60709/84
بسمه تعالي

بخشنامه به كليه واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي و مناطق 11گانه

پيرو بخشنامه شماره 28686/31مورخ 20/2/84  موضوع رفع مشكلات تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر موارد زير جهت اجرا به بخشنامه فوقالذكر اضافه مي‌شود.
1-
 فرزندان شاهد اخراجي با معدل ترمي بالاي 10 فرصت تحصيلي با اخذ تعهد داده شود و همچنين براي معدل ترمي  كمتر از10 دوباره با اخذ تعهد فرصت داده شود و در صورتي‌كه معدل به 10 رسيد ادامه تحصيل دهند.

2 -  براي كليه دانشجويان شاهد در دوره‌هاي كارداني، كارداني پيوسته، كارشناسي ناپيوسته تا سه ترم و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته تا چهار ترم ثبت نام با تأخير بلامانع است.

3 -  معرفي به استاد تا 8 واحد باقيمانده بصورت موردي با تصويب شوراي آموزشي واحد براي دانشجويان شاهد موافقت مي‌گردد.

4 -  تغيير گرايش تحصيلي فرزند و همسر شهيد، فرزند جانباز 50% به بالا و جانباز 40% به بالا براي يكبار در واحد خودش بلامانع است . 
  

                                        دكتر عبدالله جاسبي
                       رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.esargaran.iau.ir/index.php?q=node/14

اداره کل ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

 

   رویدادهای جاری  
 
هیچ رکوردی یافت نشد
 
 
 
 

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0