طرح واكسیناسیون دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به منظور انجام مقدمات اولیه برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه در آینده نزدیک:
-    لازم است کلیه دانشجویان گرامی از صحت کد ملی و اطلاعات شناسنامه ای خود در سامانه آموزشیار اطمینان حاصل نمایند. در صورت هر گونه مغایرت با ارایه مستندات به حوزه آموزش واحد خود جهت اصلاح هماهنگی نمایند.
-    لازم است دانشجویان محترم سامانه پایش و غربالگری سلامت خود به آدرس azadhr.healthehr.ir را تکمیل نمایند. بدیهی است صحت اطلاعات ورودی ( اعم از نام و نام خانوادگی کد ملی شماره دانشجویی رشته و محل تحصیل و نیز اطلاعات خودارزیابی سلامت) به عهده دانشجویان گرامی است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0