معاون علمی واحد

نام ونام خانوادگی :  دکتر علی باقری زاده             رتبه علمی : استادیار

 

مدرک تحصیلی :دکتری  علوم سیاسی                    تلفن : 31313010


آدرس
رفسنجان-بلوار ولایت 
کد پستی: 7718184483   
تلفن:31313000  
نمابر: 34356649

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0