تقویم آموزشیتقویم آموزشی نیمسال اول 97-96

انتخاب واحد

12 الی 22 شهریور

شروع کلاسها

25 شهریور ماه

حذف و اضافه

10 الی 13 مهر ماه

پایان کلاسها

14 دی ماه

شروع امتحانات

16 دی ماه

پایان امتحانات

28 دی ماه

   آزمون جامع دکتری       نیمه دوم آبان ماه

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

انتخاب واحد

7 الی 12 بهمن 

شروع کلاسها

14 بهمن ماه

حذف و اضافه

28 بهمن تا 3 اسفند

پایان کلاسها

24 خرداد ماه 97

شروع امتحانات

27 خرداد ماه 97

پایان امتحانات

7 تیر ماه 97

  آزمون جامع دکتری   نیمه دوم اردیبهشت ماه 97


تقویم آموزشی نیمسال تابستان 96-95

انتخاب واحد

17-21 تیر ماه 

شروع کلاسها

24 تیر ماه

پایان کلاسها

2 شهریور ماه

شروع امتحانات

4 شهریور 

پایان امتحانات

9 شهریور 
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0